<php> the_title();</php>

Bát Nhã Tâm Kinh Chữ Hán Việt

Chào các bạn,

Đây là clip nhạc tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà mình thích nhất, mời các bạn cùng nghe.

Chúc tất cả chúng ta vượt qua mọi khổ ách, rốt ráo niết bàn.

PTH

***

Bát Nhã Tâm Kinh (Hán Việt)

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố tâm vô quái- ngại; vô quái-ngại cố vô hữu khủng-bố; viễn ly điên-đảo mộng tưởng; cứu cánh Niết-bàn Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố đắc A-nậu-đa- la tam-miệu tam-bồ-đề. Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô- thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết-đế Yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề. Tát bà ha. (3x)

Tham Khảo Thêm:  Stt đứng Lên Từ Vấp Ngã

Dịch Nghĩa Tiếng Việt (TĐH – Bát Nhã Tâm Kinh lược giảng)

Khi Bồ tát Quán Tự Tại thực hành Bát-nhã ba-la-mật-đa sâu xa, soi thấy năm uẩn đều không, liền vượt qua mọi khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Mọi sự đều là không, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên, trong không chẳng có sắc, chẳng có thọ, tưởng, hành, thức; chẳng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; chẳng có màu sắc, âm thanh, hương thơm, vị nếm, xúc cảm, và các pháp; chẳng có nơi để nhìn, cho đến chẳng có có nơi để ý thức; chẳng có vô minh, cũng chẳng có chấm dứt vô minh; cho đến chẳng có già chết, cũng chẳng có chấm dứt già chết; chẳng có khổ, nguyên nhân khổ, sự diệt khổ, và con đường diệt khổ; chẳng có trí tuệ, cũng chẳng có đạt.

Bởi chẳng có gì để đạt, Bồ tát nương tựa Bát-nhã ba-la-mật-đa, nên tâm không vướng mắc; vì không vướng mắc nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, rốt ráo niết bàn. Chư Phật ba đời nương tựa Bát-nhã ba-la-mật-đa nên đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên biết Bát-nhã ba-la-mật-đa là thần chú lớn, là minh chú lớn, là chú tối cao, là chú không gì sánh bằng, trừ hết mọi khổ ách, chắc thật, không dối. Nên nói chú Bát-nhã ba-la-mật-đa, tức là nói chú rằng: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề, Tát bà ha. (Qua rồi, qua rồi, qua bờ rồi, qua bờ hết rồi, giác ngộ rồi, vậy đó!).

Tham Khảo Thêm:  đối Tác ăn ý 2

Related Posts

Giat Thit

Giat Thit

Điềm báo thịt giật, hay còn gọi là điềm báo giật thịt, giật cơ, luôn là một trong những hiện tượng mà nhiều người quan tâm và…

Lá Số Tử Vi Có Thay đổi Không

Từ khi chúng ta sinh ra , thời khắc chúng ta chào đời, cuộc đời chúng ta đã gắn bó và phụ thuộc vào rất nhiều những…

Chọn Ngày Tốt Mua Chó

Chọn ngày tốt bắt chó về nuôi (Ngày nạp chó) Ngày nay, việc nuôi chó mèo không đơn giản là làm kinh tế, nhiều người coi việc…

Lịch âm Ngày 21 Tháng 10 Năm 2019

Lịch âm dương Dương lịch: Thứ 2, ngày 21/10/2019 Âm lịch: 23/09/2019 – Ngày Tân Mão, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Hợi Nạp âm: Tùng Bách Mộc…

Tuổi Canh Tuất 1970

Tuổi Canh Tuất 1970

Tử vi là một phần quan trọng trong văn hóa truyền thống người Á Đông và có sự quan tâm lớn từ nhiều người. Việc xem tử…

Gái Xinh Khoe L

Gái Xinh Khoe L

Ảnh gái xinh khoe hàng – Các bộ ảnh gái xinh khoe hàng chắc hẳn các cánh mày râu vô cùng thích thú, đứng ngồi không yên…