Câu hỏi thường gặp cơ bản trong kiểm thử phần mềm

67

1. Mục đích của thử nghiệm là gì?

Kiểm thử phần mềm là quá trình được sử dụng để giúp xác định Tính chính xác, Tính đầy đủ, Tính bảo mật và Chất lượng của Phần mềm Máy tính được phát triển.

Kiểm thử phần mềm là quá trình thực thi một chương trình hoặc hệ thống với mục đích tìm lỗi.

2. Đảm bảo chất lượng là gì?

QA phần mềm liên quan đến toàn bộ QUY TRÌNH phát triển phần mềm – theo dõi và cải tiến quy trình, đảm bảo rằng mọi tiêu chuẩn và quy trình đã thỏa thuận đều được tuân thủ, đồng thời đảm bảo rằng các vấn đề được phát hiện và xử lý. Nó được định hướng để ‘phòng ngừa’.

3. Sự khác biệt giữa QA và kiểm thử là gì?

Thử nghiệm liên quan đến việc vận hành một hệ thống hoặc ứng dụng trong các điều kiện được kiểm soát và đánh giá kết quả. Nó được định hướng để ‘phát hiện’.

QA phần mềm liên quan đến toàn bộ QUY TRÌNH phát triển phần mềm – theo dõi và cải tiến quy trình, đảm bảo rằng mọi tiêu chuẩn và quy trình đã thỏa thuận đều được tuân thủ, đồng thời đảm bảo rằng các vấn đề được phát hiện và xử lý. Nó được định hướng để ‘phòng ngừa’.

4. Mô tả Vòng đời Phát triển Phần mềm

Nó bao gồm các khía cạnh như khái niệm ban đầu, phân tích yêu cầu, thiết kế chức năng, thiết kế nội bộ, lập kế hoạch tài liệu, lập kế hoạch kiểm tra, viết mã, chuẩn bị tài liệu, tích hợp, kiểm tra, bảo trì, cập nhật, kiểm tra lại, loại bỏ dần và các khía cạnh khác.

5. SDLC và STLC là gì và các giai đoạn khác nhau của cả hai?

SDLC

> Giai đoạn yêu cầu

> Giai đoạn xác định (HLD, DLD (Thông số chương trình))

> Viết mã

> Thử nghiệm

> Phát hành

> Bảo trì

STLC

> Nghiên cứu hệ thống

> Lập kế hoạch kiểm tra

> Viết Test case hoặc scripts

> Xem xét trường hợp thử nghiệm

> Thực hiện test case

> Theo dõi lỗi

> Báo lỗi

6. Giường thử nghiệm là gì?

Test Bed là một môi trường thực thi được cấu hình để kiểm thử phần mềm. Nó bao gồm phần cứng cụ thể, cấu trúc liên kết mạng, Hệ điều hành, cấu hình của sản phẩm sẽ được kiểm tra, phần mềm hệ thống và các ứng dụng khác. Kế hoạch kiểm tra cho một dự án nên được phát triển từ các giường thử nghiệm sẽ được sử dụng.

7. Dữ liệu thử nghiệm là gì?

Dữ liệu thử nghiệm là dữ liệu chạy qua một chương trình máy tính để kiểm tra phần mềm. Dữ liệu thử nghiệm có thể được sử dụng để kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp kiểm soát hiệu quả trong phần mềm.

8. Tại sao phần mềm có lỗi?

Thông tin sai lệch hoặc không thông tin liên lạc – về chi tiết những gì một ứng dụng nên hoặc không nên làm

Lỗi lập trình – trong một số trường hợp, lập trình viên có thể mắc lỗi.

Thay đổi yêu cầu – có khả năng người dùng cuối không hiểu tác động của các thay đổi hoặc có thể hiểu và yêu cầu họ thiết kế lại, sắp xếp lại lịch trình của các kỹ sư, ảnh hưởng của các dự án khác, công việc đã hoàn thành có thể phải làm lại hoặc loại bỏ.

Lực lượng thời gian – chuẩn bị các dự án phần mềm là khó khăn nhất, thường đòi hỏi nhiều phỏng đoán. Khi thời hạn được đưa ra và khủng hoảng xảy ra, sai lầm sẽ xảy ra.

9. Sự khác biệt giữa Lỗi, Lỗi và Khiếm khuyết là gì?

Lỗi: Đó là Độ lệch so với thực tế và giá trị dự kiến.

Lỗi: Nó được tìm thấy trong môi trường phát triển trước khi sản phẩm được chuyển đến khách hàng tương ứng.

Khiếm khuyết: Nó được tìm thấy trong chính sản phẩm sau khi nó được chuyển đến khách hàng tương ứng.

10. Mô tả sự khác biệt giữa xác nhận và xác minh

Việc xác minh được thực hiện bằng cách đánh giá thường xuyên và các cuộc họp để đánh giá các tài liệu, chính sách, quy tắc, yêu cầu và thông số kỹ thuật. Điều này được thực hiện với các danh sách kiểm tra, hướng dẫn và các cuộc họp kiểm tra.

Xác thực được thực hiện trong quá trình thử nghiệm thực tế và nó diễn ra sau khi tất cả các xác minh đang được thực hiện.

11. Sự khác biệt giữa thử nghiệm cấu trúc và chức năng là gì?

Kiểm thử cấu trúc là kiểm thử “hộp trắng” và nó dựa trên thuật toán hoặc mã.

Kiểm tra chức năng là kiểm tra “hộp đen” (hành vi) trong đó người kiểm tra xác minh đặc tả chức năng.

12. Mô tả cách tiếp cận từ dưới lên và từ trên xuống

Phương pháp tiếp cận từ dưới lên: Theo phương pháp này, thử nghiệm được tiến hành từ mô-đun phụ đến mô-đun chính, nếu mô-đun chính không được phát triển, một chương trình tạm thời có tên là DRIVERS sẽ được sử dụng để mô phỏng mô-đun chính.

Cách tiếp cận từ trên xuống: Trong cách tiếp cận này, kiểm thử được tiến hành từ mô-đun chính đến mô-đun phụ. nếu mô-đun con không được phát triển, một chương trình tạm thời có tên là STUB được sử dụng để mô phỏng mô-đun con.

13. Kiểm tra lại là gì? Kiểm thử hồi quy là gì?

Kiểm tra lại – Kiểm tra lại có nghĩa là chúng tôi chỉ kiểm tra lại một phần nhất định của ứng dụng và không xem xét nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến phần khác hoặc trong toàn bộ ứng dụng.

Kiểm tra hồi quy – Kiểm tra ứng dụng sau khi thay đổi mô-đun hoặc một phần của ứng dụng để kiểm tra rằng thay đổi mã sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của ứng dụng.

14. Giải thích thử nghiệm tải, hiệu suất và căng thẳng bằng một ví dụ.

Kiểm tra tải và Kiểm tra hiệu suất thường được gọi là kiểm tra tích cực trong khi Kiểm tra căng thẳng được cho là kiểm tra tiêu cực.

Ví dụ, có một ứng dụng có thể xử lý 25 lần đăng nhập đồng thời của người dùng cùng một lúc. Trong thử nghiệm tải, chúng tôi sẽ kiểm tra ứng dụng cho 25 người dùng và kiểm tra xem ứng dụng hoạt động như thế nào trong giai đoạn này, trong thử nghiệm hiệu suất, chúng tôi sẽ tập trung vào thời gian thực hiện thao tác. Trong khi kiểm tra căng thẳng, chúng tôi sẽ kiểm tra với nhiều người dùng hơn 25 và kiểm tra sẽ tiếp tục với bất kỳ số lượng nào và chúng tôi sẽ kiểm tra xem ứng dụng đang bị bẻ khóa ở đâu.

15. Thử nghiệm UAT là gì? Khi nào nó được thực hiện?

Thử nghiệm UAT – UAT là viết tắt của ‘Thử nghiệm chấp nhận của người dùng. Thử nghiệm này được thực hiện với quan điểm của người dùng và nó thường được thực hiện trước khi phát hành.

Để biết thêm Câu hỏi thường gặp về Kiểm thử phần mềm, hãy truy cập =>


Quốc Phương