Code activate office 2019.txt .cmd

Code activate office 2019.txt .cmd để kích hoạt Office 2019 đơn giản nhanh gọn.


@echo off
title Kich hoat Microsoft Office 2019 ALL versions free!&cls&echo ============================================================================&echo #Kich hoat Microsoft Office 2019 hop phap – Khong su dung phan mem&echo ============================================================================&echo.&echo #San pham ho tro:&echo – Microsoft Office Standard 2019&echo – Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”)&(if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16″)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office…&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i “successful” && (echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m “Truy cap https://phanmemgoc.net/: [Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo Ket noi voi may chu KMS khong thanh cong! Dang ket noi lai… & echo Vui long cho… & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer “https://phanmemgoc.net/”&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Phien ban Office cua ban khong duoc ho tro.&echo Download phien ban moi nhat tai day: https://phanmemgoc.net/:halt
pause >nul


Hoặc có thể download luôn file code activate office 2019.txt tại đây: https://drive.google.com/open?id=1xOX-V-1PLiqaFvAIGHpAHJry7xtJZO9B

File Code activate office 2019.cmd tại đây:

https://drive.google.com/open?id=1FliW3C4xbXfL45OHdoDTjaEqAca6z9Fj

Các bạn copy toàn bộ đoạn mã trên lưu vào file txt

Sau đó lưu lại và đổi đuổi .txt thành .cmd và chạy dưới quyền quản trị bằng cách chuột phải vào chọn Run Administrator.

code activate office 2019
code activate office 2019

Đợi và xem thành quả!