Dreamweaver CS3 – Hành vi mở cửa sổ trình duyệt

12

Cửa sổ trình duyệt mở sẽ mở một trang trong cửa sổ mới khi người dùng nhấp vào một thành phần chẳng hạn như hình ảnh. Trình duyệt Mở cho phép bạn chỉ định chiều rộng và chiều cao của cửa sổ. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các thuộc tính của cửa sổ mới bao gồm thanh công cụ điều hướng, thanh công cụ vị trí, thanh trạng thái, thanh menu và thanh cuộn nếu cần và thay đổi kích thước các núm điều khiển. Bạn cũng có thể đặt tiêu đề của cửa sổ thông qua hộp thoại Mở Cửa sổ Trình duyệt.

Nếu bạn không chỉ định chiều cao và chiều rộng, cửa sổ mới sẽ mở ra ở cùng chiều cao và chiều rộng của cửa sổ chính mà người dùng nhấp vào liên kết. Đặt một thuộc tính sẽ tự động tắt các thuộc tính khác không liên quan. Ví dụ: nếu bạn không chỉ định chiều cao và chiều rộng, cửa sổ mới sẽ mở ở 1024 X 768 pixel với thanh cuộn. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ định chiều cao và chiều rộng của cửa sổ là 600 X 480 pixel, kích thước chính xác của nội dung, nó sẽ không hiển thị bất kỳ thanh công cụ nào.

Để áp dụng Hành vi Cửa sổ Trình duyệt Mở, bạn nên chọn Windows > Hành vi. Sau đó, bạn nên chọn một đối tượng. Tiếp theo, bạn nên nhấp vào nút + trong Windows Hành vi và chọn Mở Cửa sổ Trình duyệt. Trong hộp thoại Mở trình duyệt, bạn nên nhập URL của trang web mà bạn muốn hiển thị. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào nút Duyệt để chọn tài liệu từ máy tính của mình. Trong hộp văn bản Chiều rộng cửa sổ, bạn nên chỉ định chiều rộng của cửa sổ mới. Trong hộp văn bản chiều cao, bạn nên chỉ định chiều cao.

Bạn nên chọn bất kỳ hộp kiểm thuộc tính nào bạn muốn xuất hiện trong cửa sổ mới. Nếu bạn muốn cửa sổ mới có thanh công cụ điều hướng, hãy chọn hộp kiểm Thanh công cụ điều hướng. Nếu bạn muốn cửa sổ mới có thanh công cụ Vị trí, hãy chọn hộp kiểm Thanh công cụ vị trí. Nếu bạn muốn cửa sổ mới có Thanh trạng thái, hãy đánh dấu vào hộp kiểm Thanh trạng thái. Nếu bạn muốn cửa sổ mới có thanh menu, hãy đánh dấu hộp kiểm Menu bar. Nếu bạn muốn cửa sổ mới có thanh cuộn, hãy chọn hộp Thanh cuộn khi cần. Nếu bạn muốn cửa sổ mới có bộ điều khiển thay đổi kích thước, hãy chọn hộp kiểm Thay đổi kích thước bộ điều khiển.

Cuối cùng, bạn nên chỉ định tiêu đề cho cửa sổ mới trong hộp văn bản Tên cửa sổ và nhấp vào nút OK.

black t shirt
Có thể bạn muốn xem thêm : lưới an toàn cầu thang

write by Mirabel