Kiểm thử phần mềm – Vòng đời phát triển phần mềm

10

SDLC hoặc Vòng đời phát triển phần mềm là một thuật ngữ kỹ thuật phần mềm, bao gồm tất cả các quy trình trong phát triển và triển khai phần mềm. Nó bao gồm các phương pháp được sử dụng để thiết kế và phát triển hệ thống. Trong công nghệ phần mềm, khái niệm SDLC làm nền tảng cho nhiều loại phương pháp luận phát triển phần mềm. Các phương pháp được đề cập là phương pháp giúp tạo ra một khuôn khổ có thể được sử dụng làm cơ sở để phát triển các hệ thống thông tin lớn hơn

Kiểm tra đôi khi được giải thích sai. Mọi người nghĩ rằng kiểm thử nên được thực hiện sau khi lập trình xong cho một hệ thống hoặc phần mềm. Trên thực tế, kiểm thử nên được thực hiện ở mọi cấp độ của chu kỳ phát triển.

Các loại thử nghiệm phổ biến nhất liên quan đến quá trình phát triển là:

o Unit Test: Đây là cấp độ kiểm thử đầu tiên trong chu trình kiểm thử phần mềm. Tổng thể sản phẩm được chia thành các đơn vị nhỏ. Thử nghiệm các đơn vị này được gọi là Thử nghiệm đơn vị.

o Kiểm thử hệ thống: Cấp hệ thống là cấp trên của kiểm thử đơn vị. Bất cứ khi nào có một hệ thống lớn và các lập trình viên khác nhau đang mã hóa trên các đơn vị khác nhau, họ sẽ được kết hợp và thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống kết hợp đó là thử nghiệm tích hợp thử nghiệm hệ thống.

o Kiểm tra chức năng: Khi hệ thống được tích hợp, nó sẽ được kiểm tra chức năng của nó. Để kiểm tra chức năng của hệ thống, tôi gọi là thử nghiệm chức năng.

o Kiểm thử tự động: Đây là một trong những cách tốt nhất để tăng hiệu quả, năng suất và độ chính xác của sản phẩm phần mềm. Nó đơn giản hóa việc thực hành thử nghiệm bằng cách giảm nỗ lực của con người có liên quan. Trong phần này, chúng tôi tạo các trường hợp thử nghiệm tự động và thực hiện chúng bằng các công cụ tự động. Công cụ kiểm tra tự động lặp lại các bước được xác định trước và cho kết quả chính xác hơn so với kiểm tra thủ công.

Thử nghiệm Alpha: Thử nghiệm Alpha được thực hiện sau khi mã được cạnh tranh để kiểm tra hầu hết các chức năng của nó trước khi người dùng thực bắt đầu sử dụng. Đôi khi một nhóm người dùng được chọn tham gia vào thử nghiệm. Thường xuyên hơn, thử nghiệm này sẽ được thực hiện trong nhà/quy mô nhỏ. hoặc bởi một công ty kiểm thử bên ngoài hợp tác chặt chẽ với bộ phận kỹ thuật phần mềm.

o Kiểm tra hiệu suất: Kiểm tra này được thực hiện khi sản phẩm được phát triển đầy đủ. Mục tiêu chính của nó là xác định hiệu suất của phần mềm theo hướng dẫn của khách hàng.

o Acceptance Test: Kiểm thử hệ thống phần mềm nhằm mục đích xác nhận tính chính xác, hiệu quả của sản phẩm và sự chấp nhận của khách hàng.

Đôi khi phần mềm phức tạp và lớn đến mức thực tế không thể kiểm tra nó hoàn toàn. Trước khi kết thúc kiểm thử phần mềm, chúng ta nên ghi nhớ một số điểm sau:

– Hướng dẫn thử nghiệm phải được đáp ứng

– Các ca kiểm thử nên bao gồm mọi khía cạnh của phần mềm.

– Các lỗi được tìm thấy trong phần mềm phải ở mức tối thiểu.

– Tất cả các trường hợp thử nghiệm được xác định phải được chạy ít nhất một lần.

Khi quá trình kiểm thử phần mềm hoàn chỉnh được thực hiện, hệ thống hoặc phần mềm sẽ được giới thiệu trên thị trường cho người dùng.


Xuân Bảo