Phần mềm kế toán doanh nghiệp

11

Kế toán là một hệ thống thu thập, tóm tắt, phân tích và báo cáo, dưới dạng tiền tệ, thông tin về một tổ chức. Sản phẩm cuối cùng của phần mềm kế toán doanh nghiệp là báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, tài khoản lãi lỗ và báo cáo thay đổi về tình hình tài chính. Do đó, những tuyên bố này là nguồn thông tin mà trên cơ sở đó có thể rút ra kết luận về hoạt động của một công ty. Việc phân tích và giải thích các báo cáo tài chính sẽ phụ thuộc vào bản chất và loại thông tin có sẵn.

Khi nói về phần mềm kế toán doanh nghiệp, bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính quan trọng của một công ty. Trong thực tế, nó được gọi là một báo cáo kế toán cơ bản. Các thuật ngữ khác để mô tả báo cáo tài chính này là báo cáo tình hình tài chính hoặc báo cáo vị thế. Như tên cho thấy, bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin về tình hình/tình hình tài chính của một công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó có thể được hình dung như một ảnh chụp nhanh về tình trạng tài chính của một công ty. Tình hình tài chính của công ty chỉ có hiệu lực trong một ngày – ngày tham chiếu. Ngày trước hay ngày sau nhất định sẽ khác.

Tình hình tài chính của một công ty như được trình bày trong bảng cân đối kế toán đề cập đến các nguồn lực và nghĩa vụ của nó cũng như lợi ích của chủ sở hữu trong doanh nghiệp. Về mặt hoạt động, bảng cân đối kế toán chứa thông tin liên quan đến tài sản, nợ phải trả và vốn cổ đông. Nó có thể được trình bày dưới một trong hai dạng: biểu mẫu tài khoản hoặc biểu mẫu báo cáo. Nó thường được trình bày dưới dạng tài khoản. Trong mẫu báo cáo, một bảng cân đối kế toán theo từng bước được chuẩn bị, liệt kê tài sản ở trên cùng, tiếp theo là nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Nội dung của bảng cân đối kế toán, dưới bất kỳ hình thức nào được trình bày, bao gồm tài sản của công ty và các phương tiện mà chúng được tài trợ, đó là nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.


Diệu Hoa