Quy trình vòng đời phát triển phần mềm cho quy trình phát triển web chính thức

10

Vòng đời phát triển phần mềm, thường được gọi là SDLC, là một bộ quy tắc và phương pháp được xác định trước do công ty dịch vụ phát triển web lựa chọn, được sử dụng để phát triển, quản lý và duy trì cấu trúc thông tin, cần thiết để cải thiện chất lượng của quy trình thiết kế và phát triển phần mềm. Một số bước được thực hiện để hình thành quy trình SDLC hiện có tốt nhất đang chạy. Tất cả các giai đoạn phát triển web đều quan trọng như nhau đối với quy trình và đóng vai trò quan trọng trong khi thiết lập một chế độ phát triển có lợi nhuận. Các bước được đo lường trong quá trình thiết kế và phát triển Phần mềm được gọi như sau:

Đặc điểm kỹ thuật và phân tích yêu cầu:

Giai đoạn rất cơ bản trong quá trình thực hiện các dịch vụ phát triển web được gọi là Đặc tả yêu cầu phần mềm hoặc SRS cung cấp sự xây dựng toàn diện về các chức năng và thông số kỹ thuật cần được công nhận trong quá trình thiết kế và phát triển phần mềm. Bước đầu tiên và quan trọng nhất này cho phép thu thập thông tin về các yêu cầu tổng thể đối với phần mềm được đề xuất sẽ được phát triển. Phân tích yêu cầu của phần mềm được phân loại thành nhiều mục tiêu để thu thập thông tin về:

 • Tài nguyên cần thiết để phát triển web
 • Phạm vi của hệ thống
 • Mục đích của hệ thống
 • Hạn chế của hệ thống đề xuất

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm rất chi tiết và dễ giải thích được chuẩn bị trong giai đoạn này để bao quát và liệt kê tất cả các hướng dẫn cần thiết để thực hiện quy trình dịch vụ phát triển web.

Thiết kế hệ thống:

Sau khi hoàn thành giai đoạn phân tích yêu cầu, kết quả phân tích được đánh giá và xem xét kỹ lưỡng để đo lường độ chính xác và hiệu quả của hệ thống phát triển web được đề xuất. Giai đoạn xác định các mục tiêu hiệu quả được thực hiện trong quá trình phân tích yêu cầu. Quá trình thiết kế hệ thống mô tả các tính năng và thông số kỹ thuật một cách chi tiết. Việc xây dựng toàn diện một số vấn đề thiết kế phần mềm bao gồm:

 • Bố cục màn hình nhỏ gọn
 • Các quy tắc kinh doanh được xác định
 • Sơ đồ quy trình hoàn chỉnh của quy trình dịch vụ phát triển web
 • Mã giả có thể và các tài liệu cần thiết khác

Giai đoạn mã hóa và kiểm tra hệ thống:

Tiếp theo, giai đoạn hình nón cho mã hóa phần mềm nơi logic ứng dụng cho các chức năng phần mềm và giao diện người dùng được phát triển. Tất cả các mã hóa được viết theo rất nghiêm ngặt các tiêu chuẩn mã hóa theo ngành. Các mã được phát triển theo cách tiết kiệm tài nguyên hệ thống và tối ưu hóa hiệu quả của hệ thống.

Triển khai hệ thống:

Trong giai đoạn triển khai tiếp theo tại công ty phát triển web, hệ thống cuối cùng sẽ hoạt động tại các địa điểm, nghĩa là nó sẽ được triển khai tại. Giai đoạn quyết định những thiếu sót của toàn bộ phần mềm đã cài đặt và đề xuất các khuyến nghị để phù hợp với những thay đổi xảy ra trong giai đoạn hậu triển khai.

Bảo trì hệ thống:

Trong giai đoạn bảo trì hệ thống, một số điều về phát triển ứng dụng web được xem xét bao gồm:

 • Những thay đổi cần thiết trong hệ thống
 • Sửa chữa dưới mọi hình thức
 • Một số bổ sung cần thiết
 • Điều chỉnh nền tảng máy tính


Tâm Trang